logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Vooraankondiging extra ALV

Geplaatst op 08-05-2017  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Het bestuur

 WVSlogo2

 

Aalsmeer, 5 mei 2017

Extra Algemene Leden Vergadering

Datum: 30 juni 2017

Aanvang: 20.15  in ‘t Kombuis

 

VOORAANKONDIGING EXTRA ALV

 

De extra ALV gaat over 1 onderwerp, welke als volgt is omschreven:

Verzoek om advies aan de algemene vergadering over betalingen aan leden en bedrijven bestuurd door leden

 

Aanleiding

Het bestuur is benaderd door een tweetal leden dat haar zorgen uitspreekt over het feit dat er leden zijn die betaald krijgen voor het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging. Zij menen dat als er geen vrijwilligers zijn die de werkzaamheden kunnen of willen uitvoeren deze nooit tegen betaling door een lid van de vereniging mogen worden uitgevoerd. Hiermee zouden leden die vrijwilligerswerk, zonder betaling, uitvoeren worden achtergesteld met als gevolg dat de bereidwilligheid van leden tot vrijwilligerswerk afneemt.

 

Daarnaast wordt door betreffende leden gesteld dat werkzaamheden voor de vereniging ook niet tegen betaling mogen worden uitgevoerd door een rechtspersoon waarvan een van de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuurders lid is van de vereniging. Deze laatste situatie doet zich op dit moment niet voor bij de vereniging.

 

Standpunt van het bestuur

Het bestuur erkent dat dit onderwerp gevoelig ligt maar acht zich op grond van artikel 14 lid 2 van de statuten bevoegd tot het aangaan van verplichtingen, ook als dit verplichtingen betreft voor werkzaamheden verricht door leden danwel een bedrijf waarvan een van de bestuurders lid is van de vereniging.

 

Het bestuur realiseert zich te allen tijde verantwoording verschuldigd te zijn aan de algemene vergadering. Dit is geborgd door de inzage die de kascommissie heeft in alle financiële stukken, zo ook betalingen voor verrichte werkzaamheden aan leden en bedrijven.

 

Het bestuur meent daarom, zonder inmenging vooraf van de algemene vergadering, te mogen bepalen of het op basis van financiële en kwalitatieve argumenten wenselijk en in het belang van de vereniging is een lid een vergoeding te gunnen voor bepaalde noodzakelijke werkzaamheden, of werkzaamheden uit te besteden aan een bedrijf waarvan een van de bestuurders lid is van de vereniging.

 

Overigens is het bestuur ook van mening dat het aangaan van verplichtingen in de zin van een arbeidscontract tussen de vereniging en een natuurlijk persoon (een lid of een derde) hier niet aan de orde is en altijd vooraf getoetst moet worden bij de algemene vergadering. Volgens de wettelijke definitie is daarmee nooit sprake van een (fictieve) dienstbetrekking en de vergoedingen mogen derhalve nooit het door de overheid gestelde wettelijk

maximum (2017: 150 euro per maand en 1500 euro per jaar per persoon) overschrijden (artikel 2 lid 6 Wet Loonbelasting en artikel 3.96 letter c Wet Inkomstenbelasting).

 

Vragen aan de algemene vergadering

Gezien de onrust die hierover is ontstaan bij een aantal leden heeft het bestuur op basis van artikel 15 van de statuten besloten de algemene vergadering bijeen te roepen om het bestuur in deze kwestie te adviseren.

Het bestuur zal zich neerleggen bij het advies van de vergadering met dien verstande dat zij zich zal houden aan reeds aangegane verplichtingen voor dit boekjaar.

 

De officiële uitnodiging voor deze extra Algemene Leden Vergadering kunt u binnen afzienbare tijd tegemoet zien.

 

Het Bestuur.